Reklamacje

 Reklamacja

W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z opisem dostępnym na stronie sklepu internetowego www.zaslepkisamochodowe.pl Kupujący proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą: telefoniczny-697994205, lub mailowy- sklep@zaslepkisamochodowe.pl

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi jeżeli towar  ma wadę, Kupujący może:

-żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

-złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.                 

Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.”

Reklamacje na towary Kupujący proszony jest składać np. mailowo na adres: sklep@zaslepkisamochodowe.pl

Kupujący proszony jest o przesłanie Sprzedawcy:

Informacji o reklamowanym produkcie -wysyłam po  uzgodnieniu telefonicznym                                697994205, lub mailowym - sklep@zaslepkisamochodowe.pl   - kuriera pod wskazany adres, pisma reklamacyjnego - możliwe jest skorzystanie z Formularza reklamacyjnego, którego wzór                został załączony obok (skorzystanie z wzoru poniższego  formularza nie jest  obowiązkowe). Kupujący powinien uprawdopodobnić okoliczności zakupu reklamowanego towaru u Sprzedawcy    (np. paragon, faktura, itd.).

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Konsumenta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

W razie niejasności lub pytań dotyczących procesu reklamacyjnego Kupujący proszony jest o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, w szczególności pod adresem poczty elektronicznej: sklep@zaslepkisamochodowe.pl

Jeżeli  Sprzedawca nie uznał reklamacji, roszczeń Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Adresy instytucji mediacyjnych i arbitrażowych oraz zasady dostępu do ww. trybów i procedur dostępne są na stronie internetowejwww.uokik.gov.pl. w zakładce „Konsumenci → Rozstrzyganie sporów konsumenckich"

Formularz Reklamacji Towarów
  •