www.zaslepkisamochodowe.pl


 1. Definicje

  1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  2. Formularz Zamówienia (Koszyk) – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Towarów do koszyka oraz określenie warunków Umowy w postaci sposobu dostawy i płatności;

  3. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą;

  4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  5. Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia - automatyczny e-mail od Sprzedawcy potwierdzający, że Sprzedawca otrzymał Zamówienie od Klienta;

  6. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – e-mail od Sprzedawcy potwierdzający realizację Zamówienia i zawarcie Umowy;

  7. Przedsiębiorca – Klient prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

  8. Przedsiębiorca-Konsument – Klient będący osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadającą wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z tym zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa;

  9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego;

  10. Sklep internetowy - sklep internetowy Zaślepki Samochodowe znajdujący się na stronie internetowej pod adresem https://zaslepkisamochodowe.pl/ umożliwiający dokonywanie zakupów Towarów za pośrednictwem Internetu, będący własnością Sprzedawcy;

  11. Sprzedawca – Zaślepki Samochodowe Paweł Misiak z siedzibą przy ul. Stefanii Czubryj 33/2, 62-052 Komorniki, posiadającą numer NIP: 7771211158, REGON: 630927858, nazwa rejestru; Centralna ewidencja, nazwa organu prowadzącego rejestr: Minister rozwoju, posiadającą e-mail: zaslepkisamochodowe@gmail.com, telefon: 697994205;

  12. Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą;

  13. Umowa – umowa sprzedaży Towaru/Towarów zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;

  14. Ustawa – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.); Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.


 2. Postanowienia ogólne


  1. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze Sklepu internetowego składania Zamówień na Towary, wysyłania zamówionych Towarów, płatności za zamówione Towary, rezygnacji z Zamówienia, odstąpienia od Umowy oraz składania i rozpatrywania reklamacji.

  2. Regulamin skierowany jest do Klientów będących zarówno Konsumentami, Przedsiębiorcami-Konsumentami, jak i do Przedsiębiorcami korzystającymi ze Sklepu internetowego.

  3. Do korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta, w tym złożenia Zamówienia niezbędne jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego treści. Akceptując treść Regulaminu Klient składa oświadczenie, że zapoznał się z tą treścią, zrozumiał postanowienia Regulaminu oraz w pełni je akceptuje.

  4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

  5. Do korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta konieczne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową (Internet Explorer w wersji, Google Chrome w wersji, Mozilla Firefox w wersji, Opera w wersji, Safari w wersji), włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce internetowej oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

  6. Wszelkie informacje zawarte na Stronie internetowej, w tym m.in. zdjęcia, opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny Towarów – stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

  7. Wszystkie informacje zawarte na Stronie internetowej są chronione prawami autorskimi Sprzedawcy. Klient nie ma prawa do ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Sprzedawcy.

 3. Zamówienia

  1. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta.

  2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem Strony internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy pod adresem https://zaslepkisamochodowe.pl/

  3. W celu złożenia Zamówienia Klient musi wybrać Towar/-y (poprzez dodanie ich do Koszyka) i wypełnić Formularz Zamówień, a następnie poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wysłać Zamówienie do Sprzedawcy.

  4. Klient zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia Formularza Zamówień danymi osobowymi w postaci:

       imienia i nazwiska / nazwy przedsiębiorstwa,
       adresu zamieszkania / adresu siedziby,
       adresu e-mail,
       numeru telefonu,
       adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania / adres siedziby,
       numeru NIP, jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca-Konsument

  5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma od Sprzedawcy Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia, a następnie Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia. W razie wątpliwości przyjmuje się, że Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia do Klienta.

 4. Ceny Towarów

  1. Ceny wszystkich Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług (VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

  2. Darmowa wysyłka na cały asortyment.
      

  3. Akcje promocyjne, promocje specjalne dotyczące Towarów dostępnych w Sklepie internetowym nie łączą się.

 5. Płatność

  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące formy płatności za Towar/-y:
       „płatność przy odbiorze” – należność jest pobierana przez kuriera, paczkomat;
       „płatność z góry” – płatność realizowana jest za pomocą systemu imoje.

  2. W przypadku wyboru przez Klienta:
       „płatności przy odbiorze” - Klient zobowiązany jest do dokonania płatności
       w momencie odbioru Towarów;
       „płatności z góry” - Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia   wysłania przez Sprzedawcę Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

 6. Wysyłka Towarów

  1. Sprzedawca wysyła Towary tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Sprzedawca wysyła Towary w terminie 2 (dwóch) najbliższych dni roboczych – liczonych od następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło:
       - wysłanie do Klienta „Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia” – w przypadku, gdy Klient wybrał sposób „płatności przy odbiorze”;
       - zaksięgowanie zapłaty za Towary na rachunku bankowym Sprzedawcy –
       w przypadku, gdy Klient wybrał sposób „płatności z góry”.

  3. Sprzedawca wysyła Towary za pośrednictwem:
       - firmy kurierskiej Pocztex, w terminie ustalanym indywidualnie pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, od poniedziałku do piątku, między godziną 6:00 a 22:00,
       - paczkomatów wskazanych na Stronie internetowej.


 7. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta i Przedsiębiorcę-Konsumenta

  1. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów:
       - bezpośrednich związanych ze zwrotem Towaru

  2. Do zachowania terminu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru
       w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę-Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:
       - obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub
       w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.

  4. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone:
       - pisemnie na adres: Zaślepki Samochodowe Paweł Misiak, ul. Stefanii Czubryj 33/2, 62-052 Komorniki
       - w formie elektronicznej na adres: zaslepkisamochodowe@gmail.com

  5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy zawarty jest poniżej Regulaminu. 6. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe

  6. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

  7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

  9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi wszystkie dokonane przez nich płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  10. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument mają obowiązek niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpili od Umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument mogą zwrócić Towar na adres: Zaślepki Samochodowe Paweł Misiak, ul. Stefanii Czubryj 33/2, 62-052 Komorniki.

  11. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  12. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
       - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
       - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
       - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
       - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towarów i reklamacje


  1. W stosunku do Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne Towarów na podstawie postanowień niniejszego punktu oraz przepisów prawa.

  2. W przypadku otrzymania wadliwego Towaru Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument ma prawo do złożenia reklamacji:
       - pisemnie na adres: Zaślepki Samochodowe Paweł Misiak, ul. Stefanii Czubryj 33/2, 62052 Komorniki
       - w formie elektronicznej na adres: zaslepkisamochodowe@gmail.com

  3. Sprzedawca zaleca, aby Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument w reklamacji podał:
       - informację o reklamowanym Towarze;
       - okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady Towaru;
       - żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową, tj. wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady Towaru albo oświadczenia
       - o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy;
       - danych kontaktowanych, z tym zastrzeżeniem, że brak podania ww. informacji nie wpływa na skuteczność reklamacji.

  4. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, który składa reklamację jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres: Zaślepki Samochodowe Paweł Misiak, ul. Stefanii Czubryj 33/2, 62-052 Komorniki.

  5. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

  6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

  7. Sposób rozpatrzenia reklamacji zależy od żądania Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta. Zgodnie z przepisami art. 560-561 k.c., jeśli sprzedany Towar ma wadę Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument:
       - może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie; ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady;
       - może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument i Przedsiębiorca-Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. W szczególności Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy:
       - Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument w chwili zawarcia Umowy wiedział o wadzie Towaru (art. 557 § 1 k.c.);
       - Towar nie ma właściwości, o których publicznie zapewniał producent (np. w reklamie) lub inna osoba wskazana w art. 556(1) § 2 k.c., jeśli zapewnień tych Sprzedawca nie znał ani oceniając rozsądnie, znać nie mógł albo nie mogły ono mieć wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta o zawarciu Umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy (art. 557 § 3 k.c).

  9. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
       - poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, gdzie rolę mediatora w sporze pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem pełni pracownik ww. inspektoratu, zachowując zasady bezstronności i rzetelności, mając za zadanie m.in. zaproponować dostępne sposoby rozwiązania sporu; mediacja odbywa się z udziałem obu stron, bezpośrednio w siedzibie ww. inspektoratu albo w siedzibie Sprzedawcy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawa konsumenta.uokik.gov.pl;
       - przez poddanie sporu pod rozstrzygnięcie przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, w tym np. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawa konsumenta.uokik.gov.pl;
       - przez poddanie sporu pod rozstrzygnięcie przed powiatowym rzecznikiem konsumentów. Powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielania wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawa konsumenta.uokik.gov.pl;
       - przez poddanie sporu pod rozstrzygnięcie za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 9. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców


  1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

  2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.

  3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi, przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  4. W razie przesłania Towaru do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

  5. Na podstawie przepisu art. 558 § 1 k.c. Sprzedawca całkowicie wyłącza swoją odpowiedzialność wobec Przedsiębiorcy za wady fizyczne i prawne Towarów (rękojmia).

  6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Przedsiębiorcę w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy lub niezwiązanych z Umową. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


 10. Ochrona danych osobowych


  1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych.

  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania ze Strony internetowej, złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy.

  3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są
       w Polityce Bezpieczeństwa i Prywatności.


 11. Postanowienia końcowe


  1. Regulamin obowiązuje od momentu jego udostępnienia na Stronie internetowej.

  2. W razie niejasności lub pytań dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy (ul. Stefanii Czubryj 33/2, 62-052 Komorniki)

  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie,
       w szczególności z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne z chwilą zamieszczenia nowej treści Regulaminu na Stronie internetowej. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zapoznania się ze zmianami. Korzystanie przez Klienta ze Strony internetowej po wprowadzeniu zmian stanowi akceptację przez Użytkownika nowej treści Regulaminu.

  4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta.

  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz Ustawy.

  6. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy-Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem oraz Przedsiębiorcą-Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
………………………………………..
Miejscowość, data
 
Imię i nazwisko …………………………………………………………..
Adres …………………………………………………………..
 
 
Zaślepki Samochodowe Paweł Misiak
ul. Stefanii Czubryj 33/2, 62-052 Komorniki
 
 
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 
Ja/My(*) niżej podpisany/podpisani(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy ………………………………..………………………………………………
 
zawartej w dniu ……………………………………………………….
 
Wariant A(*)
 
Oświadczam, że zwrot płatności ma nastąpić przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłem/użyliśmy(*) przy zawarciu ww. umowy.
 
Wariant B(*)
 
Oświadczam/y(*), że chcę/chcemy(*), by zwrot płatności nastąpił na następujący numer rachunku bankowego: ……………………………………………………………………….
 
                                                                                   ……………………………………………………………………..
Podpis
 
 
                                   
(*) Niepotrzebne skreślić
 
 
Wariant A jest stosowany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument nie wybierze wariantu B. Wynika to z z przepisu art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.) („Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.")
 
Wariant B jest stosowany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wybierze ten wariant i wpisze numer rachunku bankowego, o którym tam mowa. Wybór tego wariantu jest DOBROWOLNY, jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem i stanowi wyraźną zgodę, o której mowa w przywołanym wyżej przepisie art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.).

 


Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: